שמואל אשל

היה היה בן הכפר  לידו של בן הכפרהמכונה צבר,ראו כי הדבריביא להם שכרכי חרוץ האישוידיו לו רבבנימוסי ישמעאלובשפת ערב.ןבן האכרהודה מודעל הכבודוהבטיח לעמודעל המשמרשל ענייני הכפרמהיום והלאהועל זה נשבע.בחיי אללה. בן הכפר מוכתר ובתור מוכתרמיהר בן האכרוקשרים קשרעם רבי- הכפרהכפר השכן.התהלך עימם בנימוס וחן.וזה הצעירנעשה קרוב וידידלזקני הכפרועל פיו יישק דברותמיד הוא מוזמןלספל קפהומצליח המוכתרבכל […]